Výmena a vrátenie tovaru

Právo na odstúpenie od zmluvy:

 • Máte právo odstúpiť od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, v prípade kúpnej zmluvy odo dňa prevzatia tovaru. Nesmie však ísť o situáciu, keď to vylučuje zákon. Od zmluvy môžete odstúpiť aj pred prevzatím tovaru. Toto právo nie je možné kombinovať so žiadnou sankciou.
 • Od zmluvy môžete odstúpiť aj v prípade, že tovar dostanete poškodený. Nie je prípustné, aby obchodné podmienky obmedzovali právo na odstúpenie od zmluvy. Na takéto ustanovenie sa nebude prihliadať, t. j. akoby neexistovalo.
 • Ak dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku toho, že spotrebiteľ s tovarom zaobchádzal iným spôsobom, ako je nevyhnutné s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, predávajúci má právo zohľadniť túto skutočnosť vo forme peňažnej sumy zodpovedajúcej zníženiu hodnoty takto poškodeného tovaru.
 • Pri vrátení alebo výmene tovaru priložte do zásielky písomný odkaz, v ktorom uvediete, že požadujete vrátenie peňazí a či si želáte zaslať peniaze poštou alebo na bankový účet. Okrem toho priložte kópiu predajného dokladu alebo čitateľné meno, adresu (alebo číslo bankového účtu) a dátum nákupu pri odoslaní pôvodnej objednávky.
 • Ak je spolu s tovarom kupujúcemu odovzdaný darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva v súvislosti s takýmto darom stráca platnosť a kupujúci darček spolu s tovarom vráti predávajúcemu.
 • V prípadoch vrátenia peňazí - peniaze sa vracajú len na meno, na ktoré bol vystavený predajný doklad - daňový doklad.
  Na vybavenie reklamácie si vyhradzujeme lehotu 30 dní (§19 zákona o ochrane spotrebiteľa).

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta nasledovne:
 

 • Kľúčovým je moment prevzatia tovaru, nie samotné uzavretie zmluvy. Deň nasledujúci po prevzatí tovaru je prvým dňom 14-dňovej lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota sa končí nasledujúci pracovný deň.
 • Ak tovar ešte nebol dodaný celý, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť až odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Na druhej strane, ak si objednáte napríklad ročné predplatné časopisu, ktorý vychádza každý mesiac prostredníctvom internetu, 14-dňová lehota začína plynúť až od prvého doručeného čísla.
 • Dôležité je, že aj v posledný deň 14-dňovej lehoty stačí odoslať predávajúcemu odstúpenie od zmluvy (s dokladom).

Vrátiť môžete len časť zaplatenej kúpnej ceny:

 • Predávajúci je povinný vrátiť vám všetky peniaze, ktoré od vás v dôsledku odstúpenia od zmluvy dostal. Môže však požadovať aj náhradu za opotrebenie alebo poškodenie tovaru, ktorý mu vraciate.
 • Zákon stanovuje 14-dňovú lehotu na "rozmyslenie", ktorá vám dáva možnosť tovar skontrolovať a vyskúšať. Toto skúšanie by však malo slúžiť len na nevyhnutné oboznámenie sa s vlastnosťami a funkciami tovaru a malo by byť v rovnakom rozsahu, ako keď si tovar vyskúšate v kamennom obchode. V opačnom prípade by išlo o používanie tovaru spôsobom, ktorý by znižoval jeho hodnotu. Stále môžete od zmluvy odstúpiť. V takom prípade si ako predávajúci môžeme od vrátenej sumy odpočítať pomernú časť kúpnej ceny zodpovedajúcu zníženiu hodnoty.
 • Ako predávajúci však nie sme oprávnení znížiť výšku vrátenej sumy, ak využijete možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní v prípade tovaru, ktorý ste dostali poškodený.
 • Dôležité je, že počas prvých siedmich dní po predvádzacej akcii od vás predávajúci nemôže požadovať zaplatenie kúpnej ceny. Ak teda v tejto lehote odstúpite od zmluvy, zníženie vrátenej sumy nie je možné.

Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy:

 • Základným pravidlom je, že predávajúci musí vedieť o vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Nestačí teda neprevziať tovar.
 • Zákon nevyžaduje písomnú formu, možno ju však odporučiť. Odstúpenie od zmluvy môžete zaslať predávajúcemu na adresu sídla alebo iného miesta podnikania, prípadne na jeho e-mailovú adresu. Informácie o odstúpení od zmluvy nám môžete zaslať na adresu nášho sídla: Brno, Bidláky 837/20, 639 00 Brno, alebo na e-mailovú adresu adresu:info@i-domacepotreby.sk.
 • Nie je potrebné uvádzať dôvod, prečo ste sa rozhodli uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť vzorový formulár, ktorý sme vám písomne poskytli pri uzatváraní zmluvy. Vzorový formulár je k dispozícii aj tu: na stiahnutie. Ak odstúpenie od zmluvy píšete sami, nezabudnite identifikovať zmluvu a predávajúceho, ktorému je odstúpenie od zmluvy adresované. Jasne uveďte, že odstupujete od zmluvy do 14 dní, konkrétne odseky nie sú potrebné. Uveďte dátum a svoj podpis.
 • Dôležité je, že odstúpenie od zmluvy stačí zaslať (preukázateľne) predávajúcemu aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Čo sa stane po odstúpení od zmluvy:

 • Odstúpenie od zmluvy bude mať za následok zrušenie zmluvy. Tovar ste nám povinní vrátiť najneskôr do 14 dní; náklady na zaslanie tovaru znášate vy.
 • Ak sme vám však na základe zmluvy doručili domov nadrozmerný tovar, napríklad rôzne čistiace stroje, veľké súpravy riadu, matrace, ktoré nie je možné zaslať bežnou poštou

Výmena tovaru za iný tovar

 • Tovar, ktorý vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môžete do 14 dní poslať na výmenu.
 • V prípade, že dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zaobchádzania spotrebiteľa s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti, je predávajúci oprávnený zohľadniť túto skutočnosť vo forme peňažnej sumy zodpovedajúcej zníženiu hodnoty takto poškodeného tovaru.
 • Táto služba nezahŕňa žiadne poplatky za balenie alebo poštovné.
 • Tovar, ktorý nám vraciate, neposielajte na dobierku. Takéto zásielky neprijímame, ale vraciame ich ako nevyžiadané. Odporúčame vám, aby ste tovar, ktorý posielate späť, poistili.
 • Pri tejto službe nemôžete požiadať o výmenu za iný, lacnejší tovar alebo o vrátenie rozdielu v cene tovaru poštovou poukážkou alebo na bankový účet.
  V rámci tejto služby môžete požiadať o výmenu za iný, drahší tovar a vrátenie rozdielu v cene pri prevzatí tovaru na dobierku.
 • V prípade tejto služby priložte do zásielky písomnú správu, v ktorej uvediete, že žiadate o výmenu. Okrem toho priložte kópiu predajného dokladu alebo čitateľné meno, adresu a dátum nákupu pri odoslaní pôvodnej objednávky.
 • Do zásielky priložte aj písomnú objednávku na nový tovar, ktorým chcete nahradiť pôvodný tovar, pričom v správe pre predajcu uveďte -- náhradný tovar.
 • Na vybavenie reklamácie si vyhradzujeme lehotu 30 dní (§ 19 zákona o ochrane spotrebiteľa).