Reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení k 1. 1. 2014. Vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "Reklamácie").

1.2. "Predávajúci" je obchodná spoločnosť PERLACASA, sro so sídlom Bidláky 837/20, 639 00 BRNO, IČO: 29186366, Obchodná spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, v oddiele C, vložka 64094

1.3. "Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovar.

2. Záručné podmienky

2.1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, tj. Najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcim či na vrátenie kúpnej ceny. Voľbu vykoná Kupujúci.

2.2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

2.3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná lehota začína plynúť prevzatím Tovaru Kupujúcim.

2.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Zákonnou podmienkou je v tomto prípade okrem iného, že bol nákup vykonaný súkromnou osobou, nie podnikateľským subjektom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

2.4.1. Kupujúci musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený Tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci Kupujúcemu v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

2.4.2. Kupujúci je povinný akýmkoľvek vierohodným spôsobom preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na nej bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny

2.4.3. Právo na odstúpenie od zmluvy ale Kupujúci nemá, pokiaľ to je výslovne dojednané medzi zmluvnými stranami, a ďalej v prípade zmlúv:

2.4.3.1.na poskytovania Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

2.4.3.2.na dodávku Tovaru alebo Služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

2.4.3.3.na dodávku Tovar upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

2.4.3.4.na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší Kupujúci ich originálny obal,

2.4.3.5.na dodávku novín, periodík a časopisov,

2.4.3.6.spočívajících v hre alebo lotérii.

 3. Vybavenie reklamácie

3.1. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie vád tovaru opravou a v záručnom liste, je pre účely záručných opráv Tovar určený podnikateľ odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste.

3.2. Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený k dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.

3.3. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

3.4. Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

3.5. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru.

3.6. Predávajúci plne zodpovedá za skryté výrobné a materiálové vady v zmysle ustanovenia Občianskeho zákonníka. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním vzniknutým obvyklým užívaním, výrobok bol vystavený nadmernému zaťaženiu (v rozpore s predpismi, event. Odporúčaním výrobca), živelnými pohromami alebo vyššou mocou. Garantované vlastnosti tovaru plne závisí na špecifikáciách uvádzaných priamo výrobcom. Priložená faktúra slúži zároveň ako záručný list.

3.7. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

3.8. Všetky informácie o priebehu reklamácie je možné získať telefonicky na čísle 547 210 376, alebo emailom na reklamacie@i-domacepotreby.sk .

3.9. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie.

3.10. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nový termín na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.

3.11. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, keď mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovaru svojpomocne predať na účet kupujúceho.

3.12. Ak je vada podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie nové veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy. Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.

3.13. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru hradí obchodník len sumou zodpovedajúcou cene najlacnejší dopravy, akú ste si mohli pri nákupe tovaru vybrať

 

4. Reklamácia prepravy tovaru

4. 1. Pri prevzatí zásielky vždy skontrolujte prípadné poškodenia obalu. V prípade, že máte podozrenie na poškodenie zásielky, ihneď ju reklamujte u prepravcu.

4. 2. Skontrolujte obsah zásielky a ak zistíte, že obsah zásielky je poškodený kontaktujte nás alebo prepravcu v maximálnej lehote do 2 dní od prevzatia zásielky. Po tejto lehote už nie je možné uplatniť reklamáciu na poškodenie zásielky!

4. 3. Prevzatím zásielky potvrdzujete, že ste zásielku prevzali bez zjavných závad.

4. 4. Reklamácia spôsobené prepravou je s dopravcom nutné riešiť maximálne do 2 dní od prevzatia.

4. 5. Odporúčame ihneď zaobstarať fotodokumentáciu poškodenej zásielky vrátane balenia a prepravných štítkov a zaslať ich na reklamacie@i-domacepotreby.sk .

Reklamáciu prepravy DPD prosím vyplňte na tomto odkaze:
https://www.dpd.com/cz/cs/podpora/reklamace/#postup_reklamace

Reklamáciu prepravy PPL prosím vyplňte na tomto odkaze:
https://www.ppl.cz/main.aspx?cls=art&art_id=1663


5. Záverečné ustanovenia

5.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2014. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené

Žiadna položka